Saina (kainkain mining)

Long Wikipedia
(Nupela rot i pinis long China)
Go stret long: ol bikpela pes, painim

China istap tupela kantri bilong Esia.