Jump to content

Fisi

Long Wikipedia
Ripablik bilong Fisi
Matanitu Tugalala o Viti  (Tok Fiji)
Ripablik ăph Phījī
रिपब्लिक ऑफ फीजी
  Templet:Hif icon
Singsing

God Bless Fiji
Location of Fisi
Kapitol
(and largest city)
Suva
18°10′S 178°27′E / 18.167°S 178.45°E / -18.167; 178.45
Tokples bilong gavman Tok Inglis, Tok Fisi, na Tok Hindi bilong Fisi[1]
Nem bilong manmeri Manmeri bilong Fisi
Gavman Gavmen bin kisim long militari na Repablik igat palimen
 -  Presiden Wiliame Katonivere
 -  Praim Minista Sitiveni Rabuka
 -  Bosman bilong GCC Ratu Epeli Nailatikau
 -  Paramaun Bosman King Charles III1
Independens bilong Yunaitet Kingdom 
 -  Date Septemba ba 1970 
 -  Ripablik 28 Septemba 1987 
Hekte
 -  Olgeta 18,274 km2 (155th)
7,056 sq mi 
 -  Wara (%) negligible
Manmeri
 -  2009 estimate 849,000[2] (156th)
 -  2007 census 837,271 manmeri 
 -  Densiti 46.4/km2 (148th)
120.3/sq mi
GDP (PPP) 2010 estimate
 -  Olgeta $3.869 bilion[3] 
 -  Long wanwan manmeri $4,347[3] 
GDP (nominal) 2010 estimate
 -  Olgeta $3.131 bilion[3] 
 -  Long wanwan manmeri $3,518[3] 
HDI (2010) 0.669[4] (medium) (86th)
Karansi Dola bilong Fisi (FJD)
Taim hap +11 (UTC+12)
 -  Sama (DST)  (UTC+13[5])
Drives on the kais
Intanet kod .fj
Telefon kod 679

Fisi i stap wanpela kantri long Osenia. Kapitol bilong kantri na bikpela taun stap Suva.

Stori bilong kantri

[senisim | edit source]

Sampela manmeri ikam long ol Ailan bilong Fisi long nambawan taim long yia 3500–1000 BCE.

Ol referens

[senisim | edit source]
  1. Dr. A. Tschentscher, LL.M.. Section 4 of Fiji Constitution. Servat.unibe.ch. Retrieved on 2009-05-03.
  2. Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009). "World Population Prospects, Table A.1" (PDF). United Nations. Retrieved on 2009-03-12.
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 Fiji. International Monetary Fund. Retrieved on 2011-04-21.
  4. Human Development Report 2010. United Nations (2010). Retrieved on 5 November 2010.
  5. Timeanddate.com. Timeanddate.com. Retrieved on 2010-05-02.

(Dispela pes Fisi em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)