Jump to content

Kapitol

Long Wikipedia

Kapitol em i asples bilong ol gavman. Planti taim, kapitol em i bikpela taun tumas bilong kantri, olsem long PNG: Pot Mosbi em i kapitol na bikpela taun tumas tu. Tasol long sampela kantri, wanpela taun em i kapitol, na narapela em i bikpela taun tumas, olsem Amerika: Washington em i kapitol, tasol New York em i bikpela taun tumas.

Lukim tu

[senisim | edit source]