Lệ Thủy

Long Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Lệ Thủy
[[Image:|250px]]
Distrikt long Quang Binh provins
Taun Kiến Giang
Nông Trường Lệ Ninh
Total Area 4124 km²
Occupied Area 1401km²
Major rot 95 km
Minor rot 73 km
Mountains 69 %
Plains 19 %
Floodplains 12 %

Abau i wanpela distrik long Quang Binh provins.

Populesen[senisim | edit source]

Abau igat foapela bikpela taun: Kiến Giang, Nông Trường Lệ Ninh na narapela liklik ples tu. Long yia 2000 em i gat 144 000 manmeri longem.

Jiograpi[senisim | edit source]

Templet:Quảng Bình