Save long giraun

Long Wikipedia
(Nupela rot i pinis long Save long Graun)

Jiograpi (Tok Inglis: Geography) em i nem bilong save bilong graun na olples bilong we sampla manmari emi stap.

(Dispela pes Save long giraun em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)