Aiskrim

Long Wikipedia

(Dispela pes Aiskrim em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)

Aiskrim.

Aiskrim stap switpela kaikai.