Antropolosi

Long Wikipedia

Antropolosi i save i lukluk long manmeri. Nem antropolosi ikam long Tok Gris antropos i min manmeri na logos i min save.

Antropolosi, em i gat foapela bikpela difren lain bilong em:

(Dispela pes Antropolosi em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)