Auckland Grammar School

Long Wikipedia
Auckland Grammar School long Niu Silan

Auckland Grammar School emi wanpela sikul bilong ol yangpela man tasol long ples Auckland long Niu Zilan.

Oli skulim ol yangpela man istat long Yia 9 inap long Yia 13. Na tu long dispela sikul istap sampela sumatin ikam long narapela hap husat isave silip long haus bilong sikul.

Dispela sikul emi bikpela olsem i winim klostu olgeta narapela sikul long Niu Zilan.

Long Intanet[senisim | edit source]