Jump to content

Bahrain

Long Wikipedia

(Dispela pes Bahrain em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)

Bahrain

Bahrain em i wanpela kantri long Esia. Kapitol long emi Manama. Bahrain em i gat 1.378.000 manmeri (2016).

Lukim tu[senisim | edit source]