Balarat

Long Wikipedia
Balarat.

Balarat stap wanpela biktaun bilong Viktoria, Ostrelia.

(Dispela pes Balarat em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)