Behaviourisim

Long Wikipedia

Behaviourisim (Tok Inglis : Behaviourism) i wanpela lain bilong Saikolosi. Man bilong behaviourisim tingting olgeta manmeri bilong saikolosi mas stadim wok bilong ol, nogat tingting.

Ol man bilong behaviourisim tingting:

  1. Manmeri na abus i nogat "tingting" (consciousness)
  2. Sapos sampela wok i bin gut long em, em i bai wokim wankain wok gen; tasol sapos sampela wok i bin nogut long em, em i no bai wokim wankain wok gen. Dispela tupela principle ol i kolim "reinforcement" na "punishment."

Manmeri bilong behaviourisim tingting ol inap klirim saikilosi wantaim dispela theory long reinforcement na punishment.

Bikpela man bilong dispela lain long saikolosi i : Ivan Pavlov, John B. Watson, B. F. Skinner na mo.