Bendago

Long Wikipedia
Bendago.

Bendago stap wanpela biktaun bilong Viktoria, Ostrelia.

(Dispela pes Bendago em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)