Bill Clinton

Long Wikipedia
Bill Clinton

William Jefferson (Bill) Clinton i presiden namba 42 bilong Amerika. Em i kamap presiden tupela taim: long yia 1993 na long yia 1997.

Mama i karim em long Ogas 19 bilong yia 1946.