Jump to content

Cambodia

Long Wikipedia
Cambodia

Cambodia em i wanpela kantri long Sout-Es Esia. Kapitol long Cambodia emi Phnom Penh. Pranis em i gat 15.458.332 manmeri (2015).

(Dispela pes Cambodia em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)