Chicago

Long Wikipedia
Chicago

Chicago (Tok Inglis: Chicago) stap long nambawan siti long ol Unaitet Stet. Em i bikpela siti na planti pipol stap long hap. Planti pipol gat ka na ol em i go long wok long ka o tren.