Jump to content

Cuyonon

Long Wikipedia

Cuyonon em i tokples blong sampla Visayas ailan na em i toktok i stap long nambis blong Palawan ailan na Cuyo ailan long Palawan provins long Filipin. Cuyonon em i bin toktok long ol manmeri blong Palawan provins inap long nupla taim, taim long ol imigren blong Sauten Tagalog rijen blong Luzon ailan inap go antap moa. Namba blong ol manmeri husat inap save toktok Cuyonon emi 43% i long yia 1980.

elam ano imong ingkukun kanaken[senisim | edit source]

 • Moning! - Mayad nga timprano
 • Apinun! - Mayad nga apon
 • Gutpla nait - Mayad nga gabi
 • Yu stap gut? / Olsem wanem? - Kamosta kaw ren?
 • Mi stap gut, Yu? - Mayad da, ikaw?
 • Mi gut tasol, long wok blong Jisas - Kaloy' Dios mayad da.
 • Tenkyu - Salamat
 • We yu go? - Adin kaw pakon?
 • Wanem yu wokim? - Anono imong ingboboat?
 • Nating tasol. - Ara ra.
 • Kam insait. - Dayon kamo.
 • Long taim. - Maboay kita reng ara agkita
Cuyonon Tagalog Tok Pisin
Mayad nga timprano Magandang umaga Moning!
Mayad nga ogtong adlaw Magandang tanghali Biksan!
Mayad nga apon Magandang hapon Apinun!
Mayad nga serem Magandang Takipsilim Nait!
Mayad nga gabi Magandang gabi Biknait!
Mayad nga adlaw Magandang araw Gude
Aroman Bukas Tumora
Dominggo Linggo Sande
Bolan Buwan Mun
Dagon Taon Krismas / Yia
Matamang salamat Maraming salamat Tenkyu tru
Inggegegman ta kaw Mahal kita Mi luv yu
Selag ako kanimo Galit ako sayo Mi no laik yu
Een Oo Yes
Beken/Indi Hindi Nogat
Amos Tara na Yumi go
Maderep Masipag Wokim gut
Maambeng Masaya Amamas
Masabor Masarap Gutpla tes
Mabaskeg Malakas Draipla
Ambog Mayabang Hambakman / meri
Kabos Bobo Het i diwai
Engey Baliw Kranki
Bengel Bingi No ken harim samting
Maiseg Matapang I gat bun
Maloyo Mabagal Slo
Tekagan Malandi Mauswara
Yawâ Demonyo Nogut
Boring Dumi Doti
Makorî Mahirap Hat
Adlek Takot Pret
Lalaki Lalaki Man
Babai' Babae Meri
Manong Kuya Bikpla brata
Manang Ate Bikpla susa
Matinlo kaw Maganda ka Yu lukim naispla tru (blong man)
Goapo kaw Gwapo ka Yu lukim naispla tru (blong meri)
Lebaan kaw Mabait ka Yu gutpla
Pagamblig Mag ingat ka Yu stap gut!
Karawat Laro Pilai
Tio' Aso Dok
Koti' Pusa Pusi
Ambe Daga Rat
Palamingko' Langgam Anis
Kalag Kaluluwa Masalai / Tambaran
Aso' Usok Smok
Tobig Tubig Wara
Itas Itaas Antap
Idalem Ilalim Daun / Daunbilo / Aninit
Koarta Pera Kina / Moni
Sinsilio Barya Toea
Mirkado Palengke Maket / Ples bung / Stua
Cuyonon Kinaray-a English
Ulo Ulo Head
Mata Mata Eye
Buk Buhok Hair
Irong Irong Nose
Talingâ Talinga Ear
Bibig Bibig Lip
Bâbâ Baba Mouth
Ipën Unto Tooth
Èyen Yahun Cheek
Daí Dahi Forehead