Jump to content

De

Long Wikipedia

De i taim igat 24 awa.

Long taim bilong wanpela de, Graun i tantanim raun em yet wanpela taim.

I gat 365 o 366 de insait long wanpela yia.