Dili

Long Wikipedia
Dili.

Dili (Tok Tetum/Tok Potugal: Díli, Tok Inglis: Dili‎, Tok Indonisia: Kota Dili) i stap kapitol bilong Is Timoa. Em gat 234,000 pipol.

(Dispela pes Dili em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)