Jump to content

Diwai

Long Wikipedia
Diwai

Diwai em i sayor na i stap long (kingdom) Plantae. Diwai i no ken surikim, tasol em i ken kamap bikpela.

(Dispela pes Diwai em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)