E pluribus unum

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim

E pluribus unum (wanpela ikam long planti) stap long hap tok i mekim kantri. Dis seim ol pipol long Yunaitet Stet mas stap long wan famili.