Ethnologue

Long Wikipedia

Ethnologue: Languages of the World em i bikpela buk na buk long intanet bilong tokples long wol.

(Dispela pes Ethnologue em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)