Gan

Long Wikipedia
Smith & Wesson gan

Gan o gun o gewer em i wanpela samting pipol i yusim long kilim na mekim dai pinis samting i gat laip.


(Dispela pes Gan em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)