God

Long Wikipedia

Got i minim wanpela samting o spirit husat ol manmeri bilong sampela ol lotu, olsem ol kristen, ol islam, na planti moa lotu, i save bihainim.