Grup:Yusa es-1

Long Wikipedia

Pipol insait long dispela grup save (na toktok) liklik tasol long Tok Spen. People in this group understand (speak) basic Spanish.