Ho Chi Minh City

Long Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Ho Chi Minh City
LocationVietnamSaiGon.png

Ho Chi Minh City, Saigon (vi:Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn) em i lajes citi bilong Vietnam. Ofisel tokples bilong Ho Chi Minh City emi Tok Vietnam.

Ho Chi Minh City em i gat 7,16 milien manmeri.