Jump to content

Hokkaido

Long Wikipedia

Hokkaido em i bikpela ailan long Siapan. Siapan i gat forpela bikpela ailand:

na plenti smolpela ailan.