Jump to content

Imel

Long Wikipedia

Imel (e-mail) em i samting we yu ken raitim leta wantaim kompyuta.

Lukim tu[senisim | edit source]


(Dispela pes Imel em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)