Jump to content

Kemistri

Long Wikipedia

Kemistri (English: chemistry) emi saiens i stadi mata (matter). Saientis i wokim kemistri ol i kolim kemist (chemist).

Long mata i gat liklik hap ol i kolim molekel (molecule), na liklik moa hap ol i kolim atom. Ol kemis kolim kain bilong atom elemen na putim ol elemen long wanpela tebel: periodic table of elements. I gat 100 elemen long wol.

Ol elemen bilong kemistri (Periodic table of Elements).
Atom bilong ayan (Inglis: Fe)