Kina

Long Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Sampela Kina

Kina em i mani bilong kantri Papua Niugini. Wanpela Kina i gat 100 Toea. Dispela nem Kina em i kam long kinashellmoni bilong ol pipol bilong hailans.