Jump to content

Komunikesen

Long Wikipedia

Komunikesen (long Tok Inglis "Communication") i samting i mekim mining long wanpela lain manmeri long narapela lain manmeri. Ol i yusim mak o krai long mekim mining.