Jump to content

Kongzi

Long Wikipedia
Kongzi

Kongzi (Tok Saina: 孔子; pinyin: Kǒng zǐ; Wade-Giles: K'ung-tzu) i man bilong pilosopi long Saina. Em i kam long taun bilong Qufu. Platon i lainim pinis pilosopi olgeta olpela man bilong pilosopi, olsem Mengzi, Xunzi, Zhu Xi, Wang Yangming na mo.from china