Jump to content

Kubuntu

Long Wikipedia
Kubuntu 11.04 "Natty Narwhal"

Kubuntu em i wanpela Linux sistem long ol komputa. Em i op na fri.

Lukim tu[senisim | edit source]

Long Intanet[senisim | edit source]


(Dispela pes Kubuntu em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)