Kundiawa

Long Wikipedia

Kundiawa em i kapitol na taun bikpela tumas bilong Simbu provins long Papua Niugini.

Wiki letter w.svg (Dispela pes Kundiawa em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)