Jump to content

Kuwait

Long Wikipedia

(Dispela pes Kuwait em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)

Kuwait

Kuwait em i wanpela kantri long Esia. Kapitol long emi Kuwait City. Kuwait em i gat 4.348.395 manmeri (2016).

Lukim tu[senisim | edit source]