Kwinslan

Long Wikipedia
Kwinslan.

Kwinslan stap wanpela stet bilong Ostrelia. Wanpela kapitol stap Brisbin.

Piksa[senisim | edit source]

(Dispela pes Kwinslan em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)