Jump to content

Landen

Long Wikipedia
Landen taun

Landen (London long Tok Inglis) em i wanpela taun long Yunaitet Kingdom. Em i kapitol bilong kantri, na ol opis bilong nesenal gavman i stap long Landen.

(Dispela pes Landen em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)