Lodz

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim

Lodz (Tok Inglis: Lodz, Tok Polan: Łódź) emi big citi bilong kantri Polan (central region). Igat olsem 715 000 (2014) manmeri.