Jump to content

Madang (provins)

Long Wikipedia
Madang


Plak bilong Madang

Kapitol: Madang
Hekte: 29,000 km²
Ol distrik: Bogia Distrik, Madang Distrik, Middle Ramu Distrik, Rai Coast Distrik, Sumkar Distrik, Usino Bundi Distrik
Manmeri:
(long 2000)
365,106
Densiti: 13
Map

Madang long Papua Niugini

Madang em i wanpela provins bilong Papua Niugini. Kapitol na taun bikpela tumas bilong em ol i kolim tu Madang.

(Dispela pes Madang (provins) em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)

 
Ol provins bilong Papua Niugini
Sentral | Isten Hailans | Is Niu Briten | Is Sepik | Enga | Gulf | Madang | Manus | Milen Be | Morobe | Niu Ailan | Bogenvil | Oro | Sandaun | Simbu | Sauten Hailans | Westen Provins | Westen Hailans | Wes Niu Briten | Nesenel Kapitol Distrik