Jump to content

Mahathir Mohamad

Long Wikipedia
Mahathir Mohamad long yia 2018

Mahathir Mohamad i premia bilong Malaysia. Em i kamap premia wonpela taim: long yia 1981 - 2003. Em i premia namba 4.