Makau

Long Wikipedia
Plak.

Makau i stap wanpela kantri na spesel administetiv ples bilong Saina. Em gat 649,342 pipol.

(Dispela pes Makau em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)