Mendi

Long Wikipedia

Mendi em i kapitol na taun bikpela tumas bilong Sauten Hailans provins long Papua Niugini.

Wiki letter w.svg (Dispela pes Mendi em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)