Michael Somare

Long Wikipedia
Michael Somare

Michael Somare i bin praim minista bilong Papua Niugini. Em i kamap praim minista tripela taim: long yia 1975-1980, long yia 1982-1985, na long yia 2002. Mama i karim em long April 9 bilong yia 1936. Pati bilong em i Nesenel Alains Pati.