Niu Ailan ailan

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Niu Ailan ailan

Niu Ailan ailan (Tok Inglis: New Ireland island) i wanpela ailan long Niu Ailan Provins insait long Papua Niugini.