Niu Kaledonia

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
New Caledonia in its region (special marker).svg

Niu Kaledonia em i wanpela ailan long Franis.

(Dispela pes Niu Kaledonia em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)