Niuhaus

Long Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

(Dispela pes Niuhaus em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)

Niuhaus (Tok Inglis: Newcastle) (Nukasel) stap biktaun bilong Australia, saut Sidni.