Jump to content

Olpela Testamen

Long Wikipedia
Pes long toklples "Hebrew". Pes bilong buk bilong Kristen na Jewis Bibel.

Olpela Testamen oa Baibel bilong Hebrew i wanpela buk bilong Judaisim na Lotu Kristen. Olgeta buk bilong Olpela Testamen i bin raitim pinis bipo Jisas.


(Dispela pes Olpela Testamen em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)