Jump to content

Oman

Long Wikipedia

(Dispela pes Oman em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)

Oman

Oman em i wanpela kantri long Esia. Kapitol long emi Muscat. Oman em i gat 4.441.448 manmeri (2016).

Lukim tu[senisim | edit source]