Jump to content

Piano

Long Wikipedia
Piano

Piano em i bokis bilong musik, i gat 36 blakpela ki na 52 waitpela ki o i gat 88 ki olgeta.

Narapela mining bilong tok Piano: Piano (ples) - Piano em i wanpela ples long Bogenvil.