Jump to content

Pilosopi

Long Wikipedia
Platon i bin stap bikpela man long pilosopi.

Pilosopi (Tok Inglis: Philosophy) igat planti mining. Nem pilosopi ikam long Tok Gris Φιλοσοφία (pilosopia), i min laikim save. Pilosopi ken min sistem long tingting o sistem long lotu. Ol man bilong pilosopi i traim ansaim ol kwesten olsem long "laip i min wanem?".

Pilosopi igat foapela bikpela lain bilong em:

Long jiograpi pilosopi igat tupela bikpela lain insait em: Pilosopi long Wes na Pilosopi long Is.