Plak bilong Is Timor

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim

Plak bilong Is Timor
}}
Use Civil and stet plak Civil and state flag
Adopted Me 20, 2002

Plak bilong Is Timor i mak olsem ofisel plak bilong stet long Me 20, 2002.

Templet:Asia topic